Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Organizator Vašega turističnega paketa je turistična agencija, ki je v pogodbi navedena kot organizator in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini paketnega potovanja, razen v primerih izrednih okoliščin (vojne, nemiri, stavke …). Pri paketnem potovanju, kjer je organizator programa CENTER TURIZEM d.o.o., veljajo ti splošni pogoji, sicer veljajo splošni pogoji organizatorja. Ti splošni pogoji so sestavni del ponudbe. Izvod splošnih pogojev prejme potnik ob sklenitvi pogodbe. Splošni pogoji so na voljo tudi na spletnem portalu agencije www.mojcenter.net in v poslovalnicah. Prav tako se pri prodaji letalskih vozovnic CENTER TURIZEM d.o.o. pojavlja le kot posrednik, pri prodaji in nakupu letalskih vozovnic veljajo splošni pogoji poslovanja letalskega prevoznika.


PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za paketno potovanje v poslovalnicah turistične agencije CENTER TURIZEM d.o.o., prek spleta ali prek telefona. Prijavi prek telefona sledi pisna rezervacija po e-pošti ali po navadni pošti.  Posredovanje osebnih podatkov (imena in priimki potnikov, naslov, telefonska številka), plačilo ali delno plačilo turističnega paketa velja kot prijava. Pogodb o turističnem paketu ne sklepamo izven poslovnih prostorov agencije (javna mesta, izleti, prireditve, na domu ...). Pogoji plačila so sestavni del turističnega paketa, za večje skupine pa velja posebna pogodba (v primeru individualnih plačil vsak potnik prejme ločeno pogodbo, ki je zavezujoča). V primeru, da je potnik mladoletna oseba, pogodbo podpiše eden od staršev oziroma skrbnik, ki s pogodbo upravlja do izvedbe turističnega paketa. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in dokumente, ki jih zahteva program potovanja. V primeru, da potnik ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške in posledice, ki bi zaradi tega nastale. Za prijavo se šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika, ostalih udeležencev na isti prijavnici, kontakten naslov in telefonsko številko, številko kreditne kartice ali drugega plačilnega inštrumenta ali drugo dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval podatke za namen prijave. Od prijave potnik lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja.


PLAČILO

Za dan plačila se šteje, ko je potnik izvršil plačilo na blagajni ene od poslovalnic turistične agencije CENTER ali ko je bilo plačilo prejeto na poslovni račun. Potnik je ob prijavi dolžan poravnati 30% vrednosti turističnega paketa oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostanek aranžmaja je treba poravnati najmanj 15 dni pred odhodom. V primeru neplačila v roku se šteje, da je potnik na svojo željo odstopil od programa in veljajo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški turističnega paketa jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za paketna potovanja oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem paketnem potovanju. Načini plačila so posebej dogovorjeni v plačilnih pogojih. Če gre za rezervacijo znotraj 15 dni pred odhodom, je potrebno ob prijavi plačati celoten znesek aranžmaja.


REZERVACIJA NA VPRAŠANJE NA ŽELJO POTNIKA

V primeru da CENTER TURIZEM d.o.o. ali organizator potovanja v času sklepanja pogodbe ne moreta potrditi rezervacije, potnik pa bi v primeru prostih kapacitet zagotovo izvedel rezervacijo, se izvede rezervacija na vprašanje oziroma na poizvedbo. Potnik je v tem primeru ob prijavi dolžan vplačati 40 EUR kavcije. V primeru potrditve rezervacije s strani organizatorja je ta za potnika zavezujoča in se vplačana akontacija upošteva kot delno plačilo aražmaja. V primeru, da rezervacija ni potrjena v roku 2 dni od sklepanja pogodbe, je le-ta nična in se potniku vplačana kavcija v celoti vrne. Če potnik kljub potrditvi in vplačilu kavcije odstopi od pogodbe, veljajo določila točke o odpovedi potovanja.


ODPOVED ORGANIZATORJA

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove pogodbo o turističnem paketu, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejme rezervacijo, če bi le-te obstajale v času sklenitve pogodbe. Organizator lahko odpove pogodbo o turističnem paketu tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto paketnega potovanja, določeno s programom in pogodbo o turističnem paketu.

Organizator potovanja lahko s pgoodbo o paketnem potovanju omeji višino denarne odškodnine za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo, ki ne sme biti manjša od trikratnega zneska celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.

Organizator je kupce dolžan o tem obvestiti in sicer: najmanj 20 dni pred začetkom turističnega paketa v trajanju daljšem od 6 dni, 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanji, ki trajajo 2-6 dni in 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih krajših od 2 dni. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne celoten vplačani znesek potovanja. Potniki v takem primeru nimajo pravice do povrnitve stroškov.

Organizator ima pravico odpovedati turistični paket v primeru, vkolikor potnik znotraj 15 dni kljub pozivom agencije CENTER TURIZEM d.o.o. aranžmaja ne poravna, niti se ne odziva na telefonske in ali pisne pozive k plačilu. Agencija CENTER TURIZEM d.o.o. ima v tem primeru pravico turistični paket odpovedati in potniku zaračunati stroške v skladu s tabelo odpovedi. Uveljavljanje morebitnega zavarovanja za primer odpovedi v tem primeru ni možno.


ODPOVED POTNIKA - počitnice, potovanja, izleti

Če želi potnik odpovedati turistični paket, mora to storiti pisno - osebno v eni od poslovalnic ali prek elektronske pošte, izven delovnega časa poslovalnic obvezno pošlje sporočilo na elektronski naslov: rezervacije@mojcenter.net. Potnik lahko odpoved turistični paket tudi telefonsko, čemur mora slediti pisna odpoved (opisana zgoraj). Potnik lahko osebno pooblasti polnoletno osebo, ki namesto njega odpove turistični paket. V primeru, da je potnik mladoletna oseba, lahko pogodbo odpove le oseba, ki je podpisana na pogodbi oziroma druga polnoletna oseba po pooblastilu podpisnika pogodbe, ne glede na to, če potnik medtem postane polnoleten. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi, in sicer:

- za odpoved do 45 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 10% celotne vrednosti turističnega paketa,

- za odpoved od 44 do vključno 35 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 50% celotne vrednosti turističnega paketa,  

- za odpoved 34 do vključno 14 dni pred začetkom potovanja organizator zadrži 80% celotne vrednosti turističnega paketa,

- za odpoved 13 dni pred začetkom potovanja do vključno dneva odhoda organizator zadrži 100% celotne vrednosti turističnega paketa

- če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost  turističnega paketa, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Navedena tabela stroškov ne velja za posebne turistične pakete za katere potnika organizator pri sklenitvi pogodbe opozori in mu preda pisno tabelo stroškov v primeru odpovedi.

V primerih, ko je CENTER TURIZEM d.o.o. zgolj le posrednik pri prodaji turističnega paketa drugega organizatorja, veljajo v zvezi z odpovedjo določila iz splošnih pogojev tega organizatorja.

Potnik lahko na svojo zahtevo skuša zamenjati udeležence na pogodb, vkolikor je to možno in  običajno proti doplačilu stroškov organizatorja, prevoznika, poslovnega partnerja … Opozarjamo na posebno tarifo “najnižja možna cena brez možnosti odpovedi”, kjer potnik za morebitno spremembo imena, termina in objekta v primeru odpovedi plača 100% stroške turističnega paketa. O tem prodajni referent potnika opozori in zavede opombo na prijavnici. Vkolikor bi CENTER TURIZEM d.o.o.  izjemoma vršil prodajo  turističnih paketov izven poslovnih prostorov (na izletu, javni prostori, na domu) ima potnik pravico v 14 dneh od sklenitve takšne pogodbe pravico do odstopa od takšne pogodbe brez navedbe razloga, s tem, da organizatorju povrne stroške odpovedi v višini glede na število dni pred odhodom v skladu s tem poglavjem.


ODPOVED POTNIKA - letalske vozovnice

Rezervirane in vplačane letalske vozovnice niso povračljive. V primeru odpovedi ali spemembe letalskih vozovnic (termin, imena, relacija) znašajo stroški odpovedi 100%. To velja za vse vrste letalskih vozovnic (redne linije, čarterski poleti, nizkocenovni prevozniki). Vkolikor sta na pogodbi navedeni dve storitvi - počitnice in letalski prevoz (dva ločena produkta) veljajo v primeru odpovedi določbe splošnih pogojev ločeno za vsak del, v skladu s temi splošnimi pogoji


ODPOVEDI POTNIKA - križarjenja

V primeru odpovedi križarjenj veljajo splošni pogoji posameznega ladjarja in se zaračunajo stroški:

- za odpoved do 45 dni pred odhodom 25% vrednosti  

- za odpoved od 44 -30 dni pred odhodom 50% vrednosti

- za odpoved od 29-0 dni pred odhodom 100% vrednosti


ODPOVEDNI RIZIKO – POGOJI

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko pooblasti CENTER TURIZEM d.o.o., da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za morebitno odpoved turističnega paketa. Zavarovanje lahko potnik na osnovi prijavnice sklene tudi sam, vendar v primeru odpovedi sam uveljavlja odškodnino pri zavarovalnici. Zavarovanje je mogoče v skladu z določili zavarovalnice in velja za primer vojaškega vpoklica, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznih dokazil (zdravniško potrdilo, mrliški list …). Potnik lahko potovanje odpove izključno pisno na enake načine kot izvrši prijavo in sicer najkasneje na dan nameravanega odhoda, s tem, da odpovedi takoj priloži ustrezna potrdila. Če gre za odpoved v času, ko so poslovalnice zaprte, je dolžan potnik podati pisno odjavo in jo poslati z ustreznim dokumentom na elektronski naslov: info@mojcenter.net. V primeru odpovedi turističnega paketa po odhodu in brez ustreznih potrdil se šteje, kot da zavarovanje za primer ni bilo sklenjeno. Vkolikor potnik v roku tedna dni od škodnega dogodka ustrezne dokumentacije, ki mora biti datirana na dan škodnega dogodka ne dostavi agenciji, izgubi pravico do uveljavljanja odškodnine iz naslova zavarovanja za primer odpovedi. Prav tako se šteje, da v primeru sklenjene pogodbe o turističnem paketu, brez vplačane zavarovalne premije, zavarovanje odpovedi ne velja.

Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice.

Ne glede na plačano odstopnino ima CENTER TURIZEM d.o.o. v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov. Administrativni stroški znašajo 15 EUR. V primeru, da potnik odpove turistični paket oz. odstopi od pogodbe zaradi višje sile, pa ni vplačal odstopnine, ima CENTER TURIZEM d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. Vkolikor potnik odpove sklenjen turistični paket brez razloga in ima vplačano zavarovanje odpovedi, ne more uveljavljati odškodnine in v primeru odpovedi veljajo splošni pogoji. V tem primeru se potniku vplačana premija vrne. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma, da odstopnina ni možna. Predčasna vrnitev ali prekinitev potovanja nista predmet zavarovanja za primer odpovedi, zato mora potnik v primeru predčasnega odhoda domov zahtevati ustrezna potrdila, ki so lahko osnova za povračilo neizkoriščenega dela turističnega paketa. Brez ustreznih potrdil povračila neizkoriščenega dela aranžmaja ni možno uveljavljati.  


IZVEDBA PROGRAMA, PRTLJAGA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu turističnega paketa navedene storitve in mu je odgovoren za morebitne nerealizirane ali le delno realizirane storitve. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali nerealizacije storitev nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami. CENTER TURIZEM d.o.o. ne odgovarja za morebitno nastalo škodo ali izgubo prtljage, ki nastane med potovanjem. V tem primeru potnik uveljavlja škodo na kraju samem ali pri prevozniku.   


LETALSKE VOZOVNICE IN PRTLJAGA

Pri nakupu letalske vozovnice veljajo posebna določila, ki jih morajo potniki upoštevati. Vkolikor potnik kupuje samo letalsko vozovnico, se na prijavnico zapiše naziv IATA agenta, ki jamči za pravilnost vozovnice. Vse ure in datumi na vozovnici so lokalni, glede na letališče na katero se nanašajo. Potnik mora biti na letališču vsaj 2 uri pred odhodom in je saj odgovoren za primer morebitne zamude na letalo. Povračila za morebitno zamudo na letalo ni. Prav tako je potnik sam odgovoren v primeru zamude letal, vkolikor kupuje dve ločeni vozovnici (vezni let). Potnik mora upoštevati določila glede prtljage. Morebitni presežek prtljage se doplača po uradnem ceniku prevoznika. Pri nekaterih prevoznikih, zlasti pri nizkocenovnih je pred odhodom potrebno urediti spletno prijavo “check in” in natisniti kupone. Potnik je o tem obveščen in v primeru, da spletne prijave ne naredi nosi sam stroške prijave na letališču (ca do 50 eur/osebo). Potnik, ki kupi turistični paket z letalom ali samo letalsko vozovnico na charterskem letu je dolžam sam preveriti pravilnost podatkov na povratku (znotraj 48 ur pred odhodom) pri predstavniku organizatorja. V primeru zamude pri vkrcanju ali večje oziroma celotne odpovedi leta ima potnik pravico zahtevati odškodnino od letalskega prevoznika v skladu z uredbo ES (št 261/2004. Odškodnino zahteva sam ali prek pooblaščenega posrednika.


INFORMACIJE O NASTANITVI

CENTER TURIZEM d.o.o. ne odgovarja za informacije, slikovni material in opise, ki se pojavljajo v katalogih drugih organizatorjev, za katere se pojavlja kot posrednik pri prodaji. Slikovni materiali navedeni v katalogih in na spletnem portalu www.mojcenter.net so informativne narave in CENTER TURIZEM d.o.o. ne jamči, da potnik na licu mesta dobi isto namestitveno enoto. Prav tako ustne informacije, ki jih dobi potnik na prijavnem mestu CENTER TURIZEM d.o.o., niso zavezujoče, čeprav strmimo k točnosti podanih informacij.

Veljajo izključno podatki, ki so zapisani na pogodbi/napotnici oziroma voucherju. CENTER TURIZEM d.o.o. lahko ob prijavi posreduje morebitne želje potnika v zvezi z namestitvijo do odgovornega organizatorja ali hotelirja (nadstropje, številka sobe, lega), vendar tega ne more zagotovo jamčiti ali potrditi. Morebitna takšna neizpolnjena želja ni predmet reklamacije turističnega paketa. Izmenjava gostov poteka po mednarodnih običajih in pogodbah med 14.00 in 16.00 uro, medtem ko je namestitvene kapacitete treba zapustiti do 10.00 ure na dan odhoda.


POSEBNOSTI PRI NAMESTITVI V APARTMAJIH

Splošno pravilo pri namestitvi v apartmajih je, da v apartmajih lahko biva toliko oseb, kolikor jih je navedeno na voucherju/pogodbi, ne glede na to ali v apartmaju bivajo odrasli ali otroci. Če je v apartmajih več oseb, ima lastnik pravico zaračunati dodatne stroške. V tem primeru je odgovornost na strani potnika.

 

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Če potnik meni, da je izvajanje storitvev iz pogodbe o turističnem paketu nepopolno, mora o tem takoj obvestiti organizatorja, ki mora v razumnem roku neskladnost izvajanja odpraviti. Vkolikor organizator tega ne odpravi in neskladnost odpravi potnik sam ima pravico zahtevati povračilo morebitnih stroškov. Potnik lahko po opravljeni storitvi zahteva sorazmerno znižanje cene turističlnega paketa, pod pogojem, da je najprej že v času izvajanja storitev obvestil organizatorja, vkolikor organizator in potnik neskladnosti izvajanja nista odpravila, mora potnik v zakonitem roku dveh let po opravljeni storitvi in izključno pisni zahtevek naslovi na organizatorja turističnega paketa pod pogoji tistega organizatorja.

Če je organizator turističnega aranžmaja CENTER TURIZEM d.o.o., je potnik dolžan storitev reklamirati takoj na licu mesta in o tem obvestiti CENTER TURIZEM d.o.o. na telefonsko številko: +386  (0) 2 531-10-64 ali na GSM: +386 (0) 41 735-965. Vkolikor na licu mesta ni možno rešiti problema, mora potnik obvezno zahtevati pisno potrdilo o pomanjkljivostih in vseh podrobnostih (številka sobe, apartmaja …), pomanjkljivost zapisati v knjigo pritožb in pohval ter pisno nasloviti zahtevek na sedež CENTER TURIZEM d.o.o.

V primeru, da bi lahko bila pomanjkljivost odpravljena na kraju samem (čistoča sobe, oprema, lega sobe …) in potnik ni reagiral na kraju samem, s tem izgubi možnost kasnejšega uveljavljanja odškodnine.

Organizator je dolžan potniku prvič odgovoriti v roku 8 dni po prejemu zahtevka, dokončno pa v primernem roku, za pridobitev potrebnih podatkov. Pri tujih organizatorjih (FTI, Alltours, Neckerman …) je lahko rok za dokončen odgovor nekoliko daljši (2 meseca in več).  V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolno opravljene storitve na vplačan znesek. To velja za vsa potovanja, za katera je sklenjena pogodba o potovanju s CENTER TURIZEM d.o.o.

Potnik lahko reklamacijo vloži le v svojem imenu  ali za to pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer CENTER TURIZEM d.o.o. reklamacije ne bo upošteval. Reklamacija mora biti jasna in utemeljena z dokazi (potrdilo hotelirja, slika, potrdilo prevoznika …) .


UPORABA OSEBNIH PODATKOV

CENTER TURIZEM d.o.o. bo uporabljala osebne podatke v skladu z zakonom o varstvu podatkov in uredbi GDPR. Velja, da je potnik s podpisom pogodbe in z dodatnimi dovoljenji (potnik sam določi) na pogodbi soglašal, da CENTER TURIZEM d.o.o. upravlja z osebnimi podatki za potrebe postopka rezervacije, statistiko in za obveščanje o aktualni ponudbi. Slednje lahko potnik s posebno izjavo tudi prekliče ali prepove.


OSEBNI – POTOVALNI DOKUMENTI IN VIZUMI

Potnik je osebno odgovoren za veljavnost svojih osebnih dokumentov, ki so pogoj za vstop v posamezno državo. Za vstop v države: Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Italija ter ostale države Evropske Unije zadostuje veljavna osebna izkaznica oziroma veljaven potni list, za vstop v ostale države, ki niso navedene na tem mestu, velja potni list. Dokumenti morajo biti veljavni vsaj še 6 mesecev po vrnitvi v domovino. Potniku so podrobnejše informacije o potovalnih dokumentih in vizumih na voljo na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve. Za nepopolne informacije ne odgovarjamo.


PONUDBE V ZADNJEM HIPU - LAST MINUTE

Gre za turistične pakete, ki niso predmet katalogov, temveč gre za turistične pakete s posebno ceno v določenih počitniških destinacijah.

Glede na to, da gre za cenovno ugodnejše turistične pakete, brezplačna odpoved takšnega turističnega paketa običajno  ni možna. Običajno gre za prodajo zadnjih sob ali apartmajev, ki so lahko tudi nižje kakovosti kot sicer. Prav tako se lahko ponudba v zadnjem hipu vsebinsko razlikuje od storitev, ki so vključene v ceno v kataloški ponudbi, o čemer prodajni referent potnika tudi opozori. Zaradi drugačne ponudbe od kataloško predstavljene ponudbe, potnik na ta račun ne more uveljavljati odškodnine.


ZAKLJUČENE SKUPINE IN STROKOVNE EKSKURZIJE

Za zaključene skupine in strokovne ekskurzije se sklene poseben dogovor, v katerem pogodbeni stranki posebej definirata medsebojne pravice in obveznosti. Kadar se za strokovne ekskurzije potniki prijavljajo individualno, prejme vsak potnik prijavnico/pogodbo o turističnem paketu, ki jo v primeru, da je potnik mladoleten, podpiše eden od staršev oziroma skrbniki. Slednji ima vse pravice in obveznosti v času trajanja pogodbenega razmerja, ne glede na to, ali medtem potnik postane polnoletna oseba.

 

TELEFONSKE IN SPLETNE REZERVACIJE

Potnik ima možnost skleniti telefonsko ali spletno rezervacijo. Za potnika postaneta obvezujoči, ko potnik posreduje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, ostale osebe in rojstne podatke otrok, elektronski naslov). Na osnovi telefonske ali spletne rezervacije potniku posredujemo odgovor/prijavnico v elektronski obliki, na željo pa tudi prek navadne pošte ali prek faksa. Potnik pošlje povratni odgovor o prejemu prijavnice prek elektronske pošte na elektronski naslov: rezervacije@mojcenter.net ali podpisano prijavnico prek navadne pošte oziroma prek faksa na številko: 02 581 10 68 in sporoči morebitne napake.

Če potnik odstopi od telefonske ali spletne rezervacije, se šteje, da je potnik odstopil od pogodobe in veljajo določila o odpovedi potnika. Potnik ima na spletnem portalu www.mojcenter.net možnost »povpraševanja« po turističnem aranžmaju, ki se ne šteje za zavezujočo rezervacijo.  

 

NAPAKE V KATALOGIH

Pridružujemo si pravico do napak v katalogu. V primeru napak vas o tem ob prijavi opozori prodajni referent. Za morebitne napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje!

 

REŠEVANJE SPOROV

Če pogodbeni stranki ne moreta spora rešiti sporazumno, bosta le-te reševali ob pomoči pristojnega sodišča po kraju prebivališča potnika.

CENTER TURIZEM D.O.O.

Veljavnost od: 01.01.2021 do preklica


Tiskana verzija splošnih pogojev poslovanja se nahaja na tej povezavi.

Obiščite nas v vam najbližji poslovalnici

Naše poslovalnice